Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında belirtilen esas ve şartlar çerçevesinde elektronik olarak onaylanmıştır.

SATICI

Palangam Dijital Tiyatro LTD. ŞTİ.

Adres: 1479 Sk. NO:10/D Alsancak / İzmir

TELEFON +90 554 768 73 95

WEB www.palangam.com

ALICI  

AD SOYAD {AlıcıAdı}

ADRES {AlıcıAdresi}

TELEFON {AlıcıTelefon}

E-POSTA {AlıcıEposta}

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU, HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT

2.1 İşbu sözleşmenin konusu SATICInın www.palangam.com adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan palangam uygulaması üzerinden Palangam’ın sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz dijital içerik, video, müzik, canlı TV yayını, oyun ve benzeri içerik hizmetlerinin ALICI tarafından satın alınması ve  ALICInın satın alma tarihi de dahil olmak üzere  bu tarihten itibaren satın alınan hizmet  süresi kapsamında söz konusu dijital içerikleri izleme hakkına sahip olmasına dair hükümler ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir

2.2 ALICI, ödeme yaptığı andan itibaren (www.palangam.com) adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlarında bulunan Palangam uygulamasında yer alan talep ettiği içeriği internet üzerinden izleme hakkı edinmekte olup üyeliği sonunda ilgili içeriğe erişimi sonlanmaktadır. 

2.3 ALICI siteye kayıt olurken bildirdiği kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yaparak doğrudan www.palangam.com adresinden veya uygun mobil cihazlarda yer alan Palangam uygulaması üzerinden hizmet alabilir. Hizmet alıcının ödeme işlemine onay vermesi sonrasında ödemenin gerçekleştiği anda internet sitesi üzerinden elektronik olarak teslim edilmektedir.

2.4 ALICI Sözleşme konusu dijital içerik hizmetlerini www.palangam.com .adresinden aracı sanal pos ile satın almaktadır.  ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile satın alınan içeriğin iadesi ve/veya değişimi mümkün değildir.  SATICI, anlaşmalı olduğu aracı sanal pos şirketi, Paytr tarafına ödeyeceği hizmet bedeli dışında satışlarına ve/veya etkinliklere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. ALICI, SATICI’nın sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, SATICI’dan talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 SATICI, tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlediği ve www.palangam.com adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Palangam uygulaması üzerinden sunduğu dijital içerik hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirlenmiş bedel ve şartlarda sözleşmenin kurulması tarihi itibariyle ile 48 (kırk sekiz) saat ya da aylık üyelik durumunda 1 (bir) ay boyunca ALICIya sunacaktır.

3.2 ALICI, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, SATICIya bildirdiği tüm bilgilerin (ad, soyad,  T.C. kimlik no, adres, telefon numarası gibi) doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan SATICInın bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ALICInın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ALICInın sorumluluğundadır.

3.3 ALICI tarafından Dijital içerik hizmetlerinin bireysel kullanım amacı dışında kullanılması kullandırılması, dijital içeriklerin 3. kişi ve/veya kurumlara iletilmesi, bu kişilerce kullandırılması ve/veya bu kişilere devredilmesi, diğer taraftan ALICI tarafından ses ya da görüntü kaydı almak, fotoğrafını çekmek, kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek ve yayınlamak   5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasaktır. Sözleşme konusu haklar ALICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.  Aksi halde SATICI’nın zararları talep etme ve sair hakları saklıdır.  

3.4 ALICI aykırılığa sebebiyet vermesi halinde beher aykırılık için, SATICInın uğradığı maddi manevi zarara ilişkin hakları ile fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, SATICIya 50.000- TL (ELLİBİNTÜRKLİRASI) cezai şart ödeyecektir. ALICI  tarafından, önceden satıcıdan yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen, yayın esnasında ve sonrasında bile olsa içeriklerin kullanılması aynı zamanda  suç teşkil ettiğinden ALICI  hakkında gerekli ihbar ve suç duyurusunda bulunularak cezai müeyyide uygulanması talep edilecektir.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI 

4.1 Mesafeli Satışlar Yönetmeliğinin 15. Maddesinin (ğ) bendi “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.” hükmü gereği satışı gerçekleştirilen hizmet elektronik ortamda ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen nitelikte olduğundan işbu Sözleşme kapsamında ALICInın cayma hakkı bulunmamaktadır 

MADDE 5 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

5.1 SATICI, internette meydana gelen aksaklıklar nedeniyle hizmette yaşanacak kesinti, kalite problemlerinden, güvenlik aksaklıklarından ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması, sunucu tabanlı sorunlar, internet altyapısı veya benzeri bir mücbir sebeple yaşanacak sorunlardan ve benzeri sebeplerle  SATICIdan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple ALICInın içeriğe erişememesinden  sorumlu tutulamaz.

5.2 ALICInın satın aldığı içeriğe SATICIdan kaynaklı teknik sorun sebebi ile erişememesi halinde, ALICInın yaşanan aksaklığı yazılı olarak SATICIya derhal bildirmelidir aksi halde 15 (onbeş) günlük süre işlemeye devam edecektir. SATICIdan kaynaklanan erişim problemi makul süre içerisinde bildirildiği takdirde SATICI tarafından aksaklık giderilecek, bildirimin yapıldığı tarih ile problemin giderildiği tarih arasında geçirilen süre, ALICI’nın kullanım süresine ek olarak ilave edilecektir.

5.3 Problemin SATICIdan kaynaklanan teknik sorun sebebiyle yaşandığı kabul edilirse ve işbu problem makul sürede giderilmezse, ALICI satın almış olduğu dijital ürünü kullanamaması nedeni ile sözleşmeyi haklı nedenle feshetme, erişim hakkını başka bir dijital üründe kullanma, bunu istemediği takdirde ödemiş olduğu ücretin içeriğe erişilebilir sürelere denk gelen meblağ düşülerek iadesini isteme haklarına sahiptir.

5.4 ALICI  tarafından Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, ALICInın faydalandığı her türlü fiyat avantajları ile elde ettiği diğer kazanımlar da iade edilecek bedelden mahsup edilecektir. Sözleşmenin ALICI tarafından haklı bir neden olmaksızın feshi halinde SATICInın herhangi bir ücret iadesi söz konusu olmayacaktır.

MADDE 6 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1 SATICI, dijital içerik hizmeti verebilmek ve ALICInın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla Site, Palangam uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi üzerinden kişisel verilerini kaydetmektedir.

6.2 Kişisel veriler, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde işlenir. ALICInın kişisel verileri işbu Sözleşme’de belirlenen amaçlar dışında işlenemez. SATICI işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. 

6.3 ALICInın kişisel verileri KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirlenen esaslara uygun olarak iş ortaklarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılmaktadır. 

6.4 ALICI, tüm bu kişisel verilerin kaydedilmesi, saklanması ve işlenmesine sözleşmeyi onaylayarak rıza göstermektedir. Ayrıca ALICI, işbu üyelik sözleşmesinin imzalanması ile SATICInın internet sitesi ve dijital platformlarında yayınlanan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma metninde yer alan içeriklerin kendisinin bilgisi ve onayında olduğunu açıkça kabul etmektedir. ALICI, Sözleşmeyi, SATICInın internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu kabul ve beyan eder. 

6.5 ALICI üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

6.6 ALICI, internet sitesi üzerinden (veya internet sitesinde bulunan başvuru formu aracılığıyla) irtibata geçerek; KVKK’undan doğan haklarını SATICIdan talep edebilir. SATICI, ALICIya makul süre içerisinde cevap verecektir.

6.7 SATICI, ALICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ALICI talebini yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği herhangi bir yöntem ile SATICIya göndermelidir. Talebin SATICI tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ALICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

MADDE 7 – TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI VE BİLDİRİMLER

7.1 ALICI, aldığı hizmete ilişkin şikayetlerini 0212 328 33 23 iletişim numarası veya info@palangam.com e posta adresi üzerinden iletebilir.

7.2 İşbu Sözleşme’ye göre yapılacak olan her türlü ihbar veya diğer bildirimler yazılı veya elektronik ortamda yapılmak kaydıyla, faks, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta ya da elden teslim, posta, kargo veya posta kuryesiyle satıcının işbu Sözleşme’nin Madde 1’de bulunan adresine, alıcının ise doğruluğunu beyan ettiği, Üyelik Sözleşmesinde mevcut adreslerine gönderilecektir.

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1 İşbu Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurularda, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, mal veya hizmetin satın alındığı veya müşterinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyeti veya tüketici mahkemesi yetkilidir. 

8.2 SATICInın her türlü kayıtlarının kesin delil teşkil edeceği, her türlü uyuşmazlık ve ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.